Category archives for Съд на ЕС

Директива 2001/29/ЕО не допуска вкусът на хранителен продукт да се ползва с авторскоправна закрила

Решение от 13 ноември 2018 г., Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Апелативен съд, Арнем-Люварден, Нидерландия) в рамките на спор между Levola Hengelo BV (наричано по-нататък „Levola“) и Smilde Foods BV (наричано по-нататък „Smilde“) във връзка с твърдения, че Smilde е нарушило правата на интелектуална […]

Членове 18 ДФЕС и 21 ДФЕС задължават държава членка да откаже молба за екстрадиция от трета държава с цел изпълнението на наказание лишаване от свобода на гражданин на ЕС от друга държава членка, ако такъв отказ е предвиден за нейните граждани

Решение от 13 ноември 2018 г., Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия) във връзка с молба за екстрадиция, изпратена от руските до финландските власти, по отношение на г‑н Denis Raugevicius, с литовско и руско гражданство, с оглед изпълнението на наказание лишаване от свобода.   Запитването […]

Правото на ЕС не допуска национална уредба, която предвижда възможност да се разпореди на възложител по договор за строителни работи от тази държава членка да спре плащанията към своя съдоговорител от друга държава членка, с цел обезпечение на евентуална глоба

Решение от 13 ноември 2018 г., Čepelnik, C‑33/17, EU:C:2018:896   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk (Районен съд Блайбург, Австрия) в рамките на спор между Čepelnik d.o.o. и г‑н Michael Vavti относно плащането на сумата от 5 000 EUR, която то иска от последния в изпълнение на […]

Критерии за допустимост на жалба срещу решение на Комисията, с която се установява невъзможност за възстановяване на неправомерна държавна помощ по национална схема за данъчни облекчения, подадена от конкуренти на получателите на тази помощ

Уточнение на критериите за допустимост по чл. член 263, четвърта алинея от ДФЕС.   Решение от 6 ноември 2018 г., Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия и Комисия/Scuola Elementare Maria Montessori и Ferracci, C‑622/16 P—C‑624/16 P, EU:C:2018:873   Решението на Съда е постановено в производство по жалба срещу решение на Общия съд на основание член 56 от Статута на Съда […]

Франция е нарушила правото на ЕС поради неотправяне на преюдициално запитване от национална юрисдикция, действаща като последна инстанция

Решение от 4 октомври 2018 г., Комисия/Франция (Précompte mobilier), C‑416/17, EU:C:2018:811   В решението си от 2011г. Accor[1] Съдът е приел, че разликата в третирането между дивидентите, разпределяни от местно дъщерно дружество и разпределяните от чуждестранно дъщерно дружество, е в противоречие с правото на Съюза и че френският механизъм за предотвратяване на икономическото двойно данъчно облагане […]

Правото на ЕС допуска национално право, според което периодът на ползване на родителски отпуск не може да бъде приравнен на действително полагане на труд при изчисляването на годишния платен отпуск

Решение от 4 октомври 2018 г., Dicu, C‑12/17, EU:C:2018:799   Преюдициалното запитване е отправено от Curtea de Apel Cluj (Апелативен съд Клуж, Румъния) в рамките на спор между г‑жа Maria Dicu, която е магистрат в Tribunalul Botoșani (Окръжен съд Ботошани) в Румъния и Tribunalul Botoșani и Ministerul Justitiției (Министерство на правосъдието) относно правото да г-жа Dicu […]

Пускането на пазара на SIM-карти с предварително активирани платени услуги без да са информирани потребителите за това, представлява агресивна нелоялна търговска практика

 Решение от 13 септември 2018 г., Wind Tre и Vodafone Italia, C‑54/17 и C‑55/17, EU:C:2018:710   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от от Consiglio di Stato (Държавен съвет, Италия) в рамките на два спора между, по дело C‑54/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Орган за защита на конкуренцията и пазара, Италия, […]

При отмяна на полет пътникът има право да получи обратно цялата платена цена за билета, което може да включва и комисиона на продавача

Решение от 12 септември 2018 г., Harms, C‑601/17, EU:C:2018:702   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Районен съд Хамбург, Германия), в рамките спор, страни по който са г‑н и г‑жа Harms и четирите им деца и Vueling Airlines SA по повод възстановяването на цената на билети, закупени посредством посредника Opodo Ltd. […]

Обхват на задължението на Службата на ЕС по интелектуална собственост да вземе предвид предходната си практика

Решение от 28 юни 2018 г., EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509   Производството по Съда е образувано по жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) срещу решение на Общия съд на Европейския съюз от 9 септември 2016 г., Puma/EUIPO — Gemma Group (изображение на скачаща котка) (T‑159/15, наричано по-нататък […]

Обхват на задължението за защита на професионална тайна от националните органи за финансов надзор

Решение от 19 юни 2018 г., Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд, Германия), в рамките на спор между Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Федерална служба за надзор върху финансовите услуги, Германия) и г‑н Ewald Baumeister относно решението на тази служба да откаже достъп до някои документи, отнасящи се […]

Държавите членки могат да приемат решение за връщане на едно лице едновременно с решението си за отхвърляне на молбата му за международна закрила при условие, че всички правни последици от решението за връщане се спират до приключване на съдебното производство по обжалване на този отказ

Решение от 19 юни 2018 г., Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Conseil d’État (Държавен съвет, Белгия) с акт от 8 март 2016 г., постъпил в Съда на 31 март 2016 г., в рамките на спор между г‑н Sadikou Gnandi и белгийската държава относно законосъобразността на решение, с което се разпорежда той да напусне белгийската […]

Правото на ЕС допуска национална правна уредба, която предвижда различни условия за налагане на санкции за невнасянето на ДДС и невнасянето на удържан при източника данък

Решение от 2 май 2018 г., Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295     Производството е образувано преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Varese (Районен съд Варезе, Италия) в рамките на наказателно производство, образувано срещу г‑н Mauro Scialdone за това, че в качеството си на едноличен управител на дружество Siderlaghi Srl не е внесъл в определения от закона срок дължимия […]

Преюдициалните дела, в които участват физически лица, ще бъдат анонимизирани

Съдът на ЕС обяви в прессъобщение от 29 юни 2018 г., че с оглед на влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна […]

Предложение за изменение на протокол № 3 относно статута на съда на ЕС. Проект на регламент за изменение

На 26 март 2018г., на основание член 281, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, Съдът на ЕС изпрати предложение за изменение на Протокол №3 относно статута на Съда на Европейския съюз до Европейския съвет и Европейския парламент. В предложението се […]

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СЪДА НА ЕС ЗА 2017 Г.

Според годишния доклад за 2017 г. за дейността на Съда на Европейския съюз , Съдът утвърждава добрите резултати по отношение на бързината и броя на решените дела спрямо предходните години, а резултатите на Общия съд се характеризират както с увеличения брой на решените дела, така и с чувствително намалената продължителност на производствата. За втора поредна […]

НЕ Е НАЛИЦЕ ОРИГИНАЛНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН, АКО ВЪПРЕКИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РАЗЛИКИ С ДРУГ РЕГИСТРИРАН ДИЗАЙН, НЕ СЕ СЪЗДАВА РАЗЛИЧНО ЦЯЛОСТНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ У ИНФОРМИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Решение на Общия съд по дело Т‑57/16, Chanel/EUIPO – Jing Zhou (Ornement), от 18 юли 2017 г.     Делото е образувано по жалба за отмяна на решението на трети апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 18 ноември 2015 г. (преписка R 2346/2014‑3), отхвърлящо искането на жалбоподателя, Chanel SAS […]

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЕДАЛИЩЕТО МУ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВОТО НА ЕС

Решение от 25 октомври 2017 г., Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804     Делото е образувано преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Sąd Najwyższy (Върховен съд, Полша) в рамките на производство по жалба, подадена от Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o. (наричано по-нататък „Polbud“) против решението за отхвърляне на молба за заличаване от полския търговски […]

ЧАСТНОПРАВЕН СУБЕКТ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ДИРЕКТИВА В РАМКИТЕ НА СПОР С ЧАСТНОПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ПОСЛЕДНАТА ИЗПЪЛНЯВА В КАЧЕСТВОТО Й НА „ЕМАНАЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА“

Решение от 10 октомври 2017 г., Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:745     Решението на Съда на ЕС е постановено по преюдициално запитване, отправено от Supreme Court (Върховен съд, Ирландия) в рамките на спор в първоинстанционно производство между г‑жа Elaine Farrell, от една страна, и г‑н Alan Whitty, Minister for the Environment (министър на околната среда, Ирландия), Ireland (Ирландия), Attorney […]

ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ПЪТНИЦИ В СЛУЧАЙ НА ОТМЯНА ИЛИ ГОЛЯМО ЗАКЪСНЕНИЕ НА ПОЛЕТ СЕ ИЗЧИСЛЯВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЯКОТО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛЕТИЩЕТО НА ОТПЪТУВАНЕ И ТОВА НА ПРИСТИГАНЕ

Решение на Съда от 7 септември 2017 г., Bossen и др., C‑559/16, EU:C:2017:644   Делото е образувано по преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Районен съд Хамбург, Германия) в рамките на спор между г‑жи Birgit Bossen, Anja Bossen и Gudula Gräßmann, от една страна, и Brussels Airlines SA/NV — от друга, относно размера на обезщетението, което им се […]

СЪДЪТ ПОТВЪРДИ СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРАВОТО НА ЕС НА МЕХАНИЗМА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА БЕЖАНЦИ ОТ ИТАЛИЯ И ГЪРЦИЯ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Решение от 6 септември 2017 г., Словакия и Унгария/Съвет, C‑643/15 и C‑647/15, EU:C:2017:63     Делото е образувано по жалби на Словашката република и Унгария за отмяна на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (ОВ L 248, 2015 г., […]

ОТСТЪПКИТЕ ЗА ЛОЯЛНОСТ НЕ СА НАРУШЕНИЕ PER SE НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Решение на Съда на ЕС от 6 септември 2017 г. по дело С-413/14 P, Intel/Комисия   На 13 май 2009 г. Комисията прие решение, с което наложи на американския производител на микропроцесори Intel глоба в размер на 1,06 милиарда евро за това, че в нарушение на правилата за конкуренция в Европейския съюз и Европейското икономическо […]

ОТКАЗЪТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ДИРЕКТИВА 2011/98 НА ГРАЖДАНИН НА ТРЕТА ДЪРЖАВА, ПРИТЕЖАВАЩ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ, ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРИНЦИПА НА РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ

Решение на Съда на ЕС от 21 юни 2017 г. по дело С‑449/16, Martinez Silva     Преюдициалното запитване е отправеното от Corte d’appello di Genova (Апелативен съд Генуа, Италия). Жалбоподателката в главното производство, Kerly Del Rosario Martinez Silva, която е гражданка на трета страна, пребиваваща в община Генуа и притежаваща единно разрешение за работа […]

СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ КАНАДА И ЕС ОТНОСНО ПРЕДАВАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ НА ПЪТНИЦИТЕ – НЕСЪВМЕСТИМО С ПРАВОТО НА СЪЮЗА

(Становище 1/15 на Съда (голям състав) от 26 юли 2017г. с предмет искане на становище на основание член 218, параграф 11 ДФЕС, подадено на 30 януари 2015 г. от Европейския парламент, ECLI:EU:C:2017:592)   След решението в делото Schrems (решение от 6 октомври 2015, Schrems, C‑362/14, ECLI:EU:C:2015:650) със Становище 1/15 (Становище 1/15 от 26 юли 2017г. […]

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЛИ Е ЗАБРАНАТА ЗА НОСЕНЕ НА ИСЛЯМСКА ЗАБРАДКА НА РАБОТНОТО МЯСТО?

Решения на Съда от 14 март 2017 г. по дела G4S Secure Solutions, C‑157/15 и Bougnaoui et Association de défense des droits de l’homme (ADDH), C‑188/15   Този въпрос получи отговор на 14 март 2017г. с обявяването на две решения на Съда на Европейския съюз, заседаващ в голям състав, по отправени преюдициално запитвания съответно от […]

НАЦИОНАЛНА УРЕДБА, КОЯТО ИЗИСКВА УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА ПОДПИСИ ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИМОТНИ СДЕЛКИ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ НОТАРИУС ИЛИ СЪД, НО НЕ ОТ АДВОКАТИ, НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Решение на Съда от 9 март 2017 г. по дело С-342/15, Piringer   Преюдициалното запитване е отправено от Oberster Gerichtshof (Върховен съд, Австрия) относно тълкуването на член 1, параграф 1, втора алинея от Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (OB […]