Category archives for НАКРАТКО

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЛИ Е ЗАБРАНАТА ЗА НОСЕНЕ НА ИСЛЯМСКА ЗАБРАДКА НА РАБОТНОТО МЯСТО?

Решения на Съда от 14 март 2017 г. по дела G4S Secure Solutions, C‑157/15 и Bougnaoui et Association de défense des droits de l’homme (ADDH), C‑188/15   Този въпрос получи отговор на 14 март 2017г. с обявяването на две решения на Съда на Европейския съюз, заседаващ в голям състав, по отправени преюдициално запитвания съответно от […]

НАЦИОНАЛНА УРЕДБА, КОЯТО ИЗИСКВА УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА ПОДПИСИ ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИМОТНИ СДЕЛКИ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ НОТАРИУС ИЛИ СЪД, НО НЕ ОТ АДВОКАТИ, НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Решение на Съда от 9 март 2017 г. по дело С-342/15, Piringer   Преюдициалното запитване е отправено от Oberster Gerichtshof (Върховен съд, Австрия) относно тълкуването на член 1, параграф 1, втора алинея от Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (OB […]

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НЕ СА ДЛЪЖНИ ПО СИЛАТА НА ПРАВОТО НА СЪЮЗА ДА ИЗДАДАТ ХУМАНИТАРНА ВИЗА НА ЛИЦА, КОИТО ИСКАТ ДА ОТИДАТ НА ТЕРИТОРИЯТА ИМ С НАМЕРЕНИЕ ДА ПОДАДАТ ТАМ МОЛБА ЗА УБЕЖИЩЕ

Решение на Съда (голям състав) от 7 март 2017 г. по дело C‑638/16 PPU, X и X     Решението на Съда на Европейския съюз е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Conseil du Contentieux des Étrangers (Белгия). Запитването се отнася до тълкуването на член 25, параграф 1, буква а) от Регламент № 810/2009 на Европейския […]

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ СТАВКИ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ДДС ЗА ДОСТАВКАТА НА ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ НА ФИЗИЧЕСКИ НОСИТЕЛИ И ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ТОЗИ РЕЖИМ ЗА КНИГИ, ДОСТАВЕНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЧЛЕН 20 ОТ ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

Решение на Съда от 7 март 2017 г. по дело С-390/15, RPO   Преюдициалното запитване е отправено на основание член 267 ДФЕС от Trybunał Konstytucyjny (Конституционен съд, Полша) до валидността на член 98, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L […]

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕС НА СРАВНИТЕЛНА РЕКЛАМА НА ЦЕНИ ВЗЕТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ПО МАЩАБИ ДИСТРИБУТОРСКИ МАГАЗИНИ

Решение на Съда от 8 февруари 2017 г. по дело C-562/15, Carrefour Hypermarchés   Запитването е отправено от Сour d’appel de Paris (Франция) във връзка със спор между ITM Alimentaire International SASU (ITM) и Carrefour Hypermarchés SAS (Carrefour) относно предприета от последното телевизионна рекламна кампания, в която цените на стоки на водещи марки в магазини […]

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА И РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ПРИ НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА ПО ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО

Решение на Съда от 25 януари 2017 г. по дело C-367/15, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“   Преюдициалното запитване е отправено от Sąd Najwyższy (Върховен съд, Полша) относно тълкуването на член 13 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, […]

ПРАВОТО ЗА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС Е НАЛИЦЕ САМО ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРЯКА И НЕПОСРЕДСТВЕНА ВРЪЗКА МЕЖДУ СЪОТВЕТНАТА ДОСТАВКА И ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОБЛАГАЕМИ СДЕЛКИ НА ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

Заключение на генералния адвокат Kokott от 6 април 2017 по дело C‑132/16, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments     Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд на Република България във връзка с тълкуването на чл. 26, параграф 1, буква б), чл. 168, буква а) и чл. 176 от Директива 2006/112/ЕО на […]

ВЗЕМАНЕ ПРЕДВИД НА ПРИСЪДИ, ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, В ХОДА НА НОВООБРАЗУВАНО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ, СПОРЕД РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/675/ПВР И БЪЛГАРСКИЯТ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Заключение на генералния адвокат Bot от 17 май 2017 година по дело C‑171/16, Бешков   Заключението на Генералния адвокат Bot е представено в рамките на производство по чл. 267 от Договора за функциониране на Европейския съюз по преюдициално запитване, отправено от Районен съд София (СРС) с определение от 24 март 2016 година. СРС иска от […]

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО В БЪЛГАРСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕКЛУЗИВНИТЕ СРОКОВЕ ПО ЧЛ. 368 И 369 ОТ НПК, ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБВИНЯЕМИЯ, ДОСТЪПА ДО МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДЕЛОТО И ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ

Заключение на генералния адвокат Bot от 4 април 2017 година по дело C‑612/15, Колев   Заключението на Генералния адвокат Bot е представено в рамките на производство по чл. 267 от Договора за функциониране на Европейския съюз по преюдициално запитване, отправено от Специализирания наказателен съд с определение, регистрирано в деловодството на Съда на 18 ноември 2015 […]

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД ОТНОСНО ФИГУРАТИВНАТА МАРКА „EASY CREDIT“

Решение на Общия съд от 20 юли 2016 г. по дело T‑745/14, TeamBank / EUIPO – Easy Asset Management (e@sy Credit)   Делото е образувано по жалба за отмяна на решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕИС) от 5 септември 2014 г. (преписка R 1975/2013‑1). С това решение е […]

СВОБОДАТА ЗА ПРЕЦЕНКА НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ОТНОСНО „ДОСТАТЪЧНОСТТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА“ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ № 2454/93

Определение на Съда от 2 март 2017 г. по дело C‑83/16, Хета Асет Резолюшън България   Определението на Съда е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд София-град с акт от 2 февруари 2016 г., постъпил в Съда на 12 февруари 2016 г. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 161 и 210 от […]

ВНОСЪТ НА МРЕЖЕСТИ ТЪКАНИ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, ИЗПРАТЕНИ ПРЕЗ ТАЙЛАНД, СЕ ОБМИТЯВА СЪГЛАСНО СТАВКИТЕ ПО РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ № 791/2011, КОГАТО СТОКИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО СА С ПРОИЗХОД ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, НЕЗАВИСИМО ЧЕ Е ОСЪЩЕСТВЕН ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОТО ЗАОБИКАЛЯНЕ НА АНТИДЪМПИНГОВИТЕ МЕРКИ ПО ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ

Определение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело C‑222/16, МИП-ТС     Определението на Съда е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд — Варна, с определение от 12 април 2016 г., постъпил в Съда на 20 април 2016 г. Преюдициалното запитване касае тълкуването на член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на […]

РАЗЛИЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ Е ДОПУСТИМО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ

Решение на Съда на ЕС от 9 март 2017 г. по дело С-406/15, Милкова   Решението на Съда на ЕС е постановено по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд в рамките на спор между г-жа Петя Милкова и изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (Агенцията), по повод прекратяването на служебните им […]

СЪДЪТ НА ЕС УСТАНОВИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА Й ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Решение от 5 април 2017 г. по дело C‑488/15, Комисия/България     Европейската комисия сезира на 14 септември 2015 г. Съдът на Европейския съюз с иск по чл. 258 от ДФЕС за установяване на неизпълнение от страна на Република България на задълженията й по Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно […]

ОБЩИЯТ СЪД ПОТВЪРДИ САНКЦИИТЕ ОТ НАД 100 МЛН. ЕВРО НА PHILIPS И INFINEON ЗА УЧАСТИЕ В КАРТЕЛА ЗА СМАРТКАРТИ

(Решения на Общия съд от 15 декември 2016 г. по дела T-758/14, Infineon Technologies и T-762/14, Philips и Philips France)   Общият съд e сезиран с жалби от дружествата Infineon Technologies AG и Koninklijke Philips NV и Philips France, търсещи отмяна на решение на Комисията, от 3 септември 2014 г., с което е установено нарушение […]

ОБЩИЯТ СЪД ОТМЕНИ САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 4,8 МЛН. ЕВРО ЗА КАРТЕЛА НА ПОЩЕНСКИТЕ ПЛИКОВЕ ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА МОТИВИРАНЕ НА РЕШЕНИЕТО СИ

Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. по дело T-95/15, Printeos Производството по дело Printeos, SA, T–95/15 пред Общия съд e е образувано по жалба на дружествата Printeos, SA, Tompla Sobre Exprés, SL, Tompla Scandinavia AB, Tompla France SARL, Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH, които търсят частична отмяна на Решение C(2014) 9295 на Комисията […]

МОЖЕ ЛИ ФОРМАТА НА КУБА НА РУБИК ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАН КАТО МАРКА?

  Решение на Съда от 10 ноември 2016 г. по дело C-30/15 P Simba Toys/EUIPO относно “куба на Рубик“   Делото е образувано по жалба за отмяна на решението на Общия съд от 25 ноември 2014 г., Simba Toys/СХВП — Seven Towns (Форма на куб със стени с решетъчна структура) (T‑450/09, „обжалваното съдебно решение“), което потвърждава решението на […]

СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА АСОЦИИРАНЕ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МАРОКО НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ЗАПАДНА САХАРА

  Решение на Съда от 21 декември 2016 г. по дело C 104/16 P, Съвет/Фронт Полисарио   Съдът на ЕС постанови на 10 декември 2015 година окончателното си решение по дело T‑512/12, Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Фронт Полисарио), с което уважи жалбата на Съвета за отмяна на […]

ПРАВОТО НА КОНКУРЕНЦИЯ НА ЕС НЕ ЗАБРАНЯВА ПРИЛАГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА ТАРИФА ОТНОСНО ХОНОРАРИТЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Решение на Съда от 8 декември 2016 г. по дела С-532/15 и С-538/15, Eurosaneamientos   Преюдициалните запитвания са отправени от Audiencia Provincial de Zaragoza (Съд на провинция Сарагоса, Испания) и от Juzgado de Primera Instancia de Olot (Районен съд, Olot, Испания) и се отнасят до тълкуването на член 4, параграф 3 ДЕС, членове 56 ДФЕС […]

ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ НА ВЪЗРАСТ НАД 35 ГОДИНИ ОТ КОНКУРС ЗА ПОЛИЦАИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ОПЕРАТИВНИ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ, Е СЪВМЕСТИМО С ПРАВОТО НА СЪЮЗА

Решение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело С-258/15, Salaberria Sorondo Преюдициалното запитване е отправено от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Върховен съд на Баската автономна област, Испания) във връзка с тълкуването на член 2, параграф 2, член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, буква […]

НОСИ ЛИ ИЗВЪНДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ЗА ВРЕДИ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПРИ ИЗЦЯЛО ВЪТРЕШНО ПОЛОЖЕНИЕ?

Решение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело C-268/15, Ullens de Schooten   Преюдициалното запитване е отправено от Cour d’appel de Bruxelles (Апелативен съд, Брюксел) и се отнася до тълкуването на членове 49 ДФЕС, 56 ДФЕС и 63 ДФЕС, на член 4, параграф 3 ДЕС и на принципите на ефективност и на предимство […]

ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕГУЛАТОРЕН ОРГАН В СВЕТЛИНАТА НА ЧЛЕН 47 ОТ ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Решение на Съда от 13 октомври 2016 г. по дело С-231/15, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Делото е образувано по преюдициално запитване на Sąd Najwyższy (Върховен съд, Полша) относно тълкуването на член 4, параграф 1, първа алинея, първо и трето изречение и втора алинея от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март […]

ЕДИНЕН ПАЗАР: ИКОНОМИКА НА УСЛУГИТЕ

На 10 януари 2017 r. Комисията прие пакет от мерки, благодарение на които предприятията и специалистите ще могат по-лесно да предоставят услуги в целия ЕС[1]. Представените предложения са част от пътната карта, залегнала в стратегията за единния пазар[2]. Целта им е да се разгърне потенциалът на единния пазар, за да се осигури успеха на европейските […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ ЗА ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ПРИ ИЗПОЛВАНЕ НА “КОМИТОЛОГИЯТА“

Предложение за изменение на Регламент 182/2011[1] Комитология е системата от правила, които позволяват на Европейския парламент и Съвета да упълномощят Комисията, в сътрудничество с комитет от национални експерти, да приема актове за изпълнението на европейското право в дадена област. Тези актове могат да касаят например разрешения за дадена стока, работни програми, антидъмпингови мерки, правилата за […]

ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА 2017 Г.

На 13 декември 2016 г. бившият председател на Европейския парламент Мартин Шулц, ротационният председател на Съвета Роберт Фицо (премиер на Словакия) и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подписаха първата по рода си съвместна декларация, определяща целите и приоритетите на ЕС за законодателния процес през 2017 г. [1] В допълнение към текущата работа по всички […]