Category archives for НАКРАТКО

УСЛОВИЕТО ДА Е НЕСЕМЕЙНО, ЗА ДА ПРИДОБИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ, ПРИЛОЖИМО ЗА ЛИЦЕ, КОЕТО Е ПРОМЕНИЛО ПОЛА СИ, Е НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПА ЗА РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело MB, C‑451/16, EU:C:2017:937   Заключението на генералния адвокат на Съда на ЕС Bobek е представено по дело, образувано по преюдициално запитване от Върховния съд на Обединеното кралство и се отнася до тълкуване на Директива на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране […]

ДОМАШНО ДЕЖУРСТВО, ПРИ КОЕТО ПОЖАРНИКАР Е ДЛЪЖЕН ДА Е ПОСТОЯННО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ ОТЗОВЕ НЕЗАБАВНО НА ПОВИКВАНЕ, СЛЕДВА ДА СЕ ОТЧИТА КАТО РАБОТНО ВРЕМЕ

Решение от 21 февруари 2018 г., Matzak, C‑518/15, EU:C:2018:82     Преюдициалното запитване е отправено от Второинстанционен съд по трудовоправни спорове Брюксел (Белгия) в рамките на спор между община Нивел и г‑н Rudy Matzak относно възнаграждението за положения от него труд в противопожарната служба на град Нивел. Запитването се отнася до тълкуването Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент […]

НАЦИОНАЛНА ЮРИСДИКЦИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ИЗДАДЕНИ СОЦИАЛНО ОСИГУРИТЕЛНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ, НЕЗАВИСИМО ЧЕ ТЕ НЕ СА НАДЛЕЖНО ОТМЕНЕНИ ОТ ИЗПРАЩАЩАТА ДЪРЖАВА, АКО СА ИЗДАДЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗМАМА

Решение от 6 февруари 2018 г., Altun и др., C‑359/16, EU:C:2018:63     Преюдициалното запитване е отправено от Касационния съд на Белгия в рамките на наказателно производство срещу г‑н Ömer Altun и други относно командироването на български работници в Белгия. В рамките на проверка относно това как е нает персоналът на белгийско дружество, работещо в сферата […]

ПОМИРИТЕЛЕН ОРГАН ПРЕДСТАВЛЯВА „СЪД“ ПО СМИСЪЛА НА КОНВЕНЦИЯТА ЛУГАНО II В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПОМИРИТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Schlömp, С-467/16, EU:C:2017:993   Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 27 и 30 от Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана на 30 октомври 2007 г., която е одобрена от името на Съюза с Решение 2009/430/ЕО на […]

ПИСМЕНИТЕ ОТГОВОРИ, ДАДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТА, ДО КОИТО ТОЙ ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП

Решение от 20 декември 2017 г., Nowak, C‑434/16, EU:C:2017:994   Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор между г‑н Peter Nowak и Data Protection Commissioner (комисар за защита на личните данни, Ирландия) по повод отказа на последния да предостави на г‑н Nowak достъп до коригирана работа от изпит, на който се е явил като кандидат, с довода […]

ПРИТЕЖАНИЕТО НА ИДЕНТИЧНИ ПАРАЛЕЛНИ НАЦИОНАЛНИ МАРКИ В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НЕ СЛЕДВА ДА ИМА КАТО РЕЗУЛТАТ РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ

Испанското дружество Schweppes не може да се противопостави на вноса на тоник с марка „Schweppes“, с произход от Обединеното кралство, ако самото то е създало впечатление у потребителите, че става дума за една-единствена марка   Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Schweppes, С-291/16, EU:C:2017:990     Преюдициалното запитване е отправено от Juzgado de lo […]

УСЛУГАТА НА UBER ЗА СВЪРЗВАНЕ НА НЕПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ НЕ СЕ СВЕЖДА ДО ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО, А Е ПО ЕСТЕСТВОТО СИ „УСЛУГА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА“ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 58, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДФЕС

Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981   Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 56 ДФЕС, член 1 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и […]

СЪДЪТ НА ЕС МОЖЕ ДА НАЛАГА ПЕРИОДИЧНА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕННА МЯРКА В ПРОИЗВОДСТВО ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 258 ДФЕС

Определение на Съда (голям състав) от 20 ноември 2017 г., Комисия/Полша, С‑441/17 R, EU:C:2017:877   На 20 юли 2017 г. Европейската комисия сезира Съда на ЕС с иск по член 258 ДФЕС за установяване, че Република Полша не е изпълнила свои задълженията по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на […]

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ПО-СПРАВЕДЛИВО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЦИФРОВИЯ СЕКТОР

(Предложения на Комисията за директиви на Съвета)[1],[2]   На 21 март 2018 г. Европейската комисия предложи нови правила, които да гарантират, че всички дружества в сектора на цифровата икономика плащат справедливи данъци в ЕС. Мерките затвърждават позицията на ЕС като лидер в разработването на модерни данъчни закони. Цифровата икономика е и една от приоритетните теми […]

РЕФОРМА НА ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета, изменящ Визовия кодекс)[1]   На 14 март 2018 r. Комисията предложи реформи на общата визова политика на ЕС, за да адаптира действащите правила към променящите се рискове във връзка със сигурността и незаконната миграция, както и към развитието на технологиите. Наред с по-дългосрочната цел за приемане на […]

СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

(Съобщение на Комисията COM(2018)65)[1]   Европейската комисия прие на 6 февруари 2018 г. стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани. Един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС е именно „Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани“. ЕС е най-големият донор и инвеститор в […]

СЛУЖБАТА ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ЕС СЛЕДВА ДА РАЗГЛЕДА ОТНОВО ИСКАНЕТО НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА МАРКАТА MOBILE.DE ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С АВТОМОБИЛИ

Решение от 28 февруари 2018 г., mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P   Решението на Съда е постановено по жалба на mobile.de GmbH срещу решение на Общия съд на ЕС от 12 май 2016 г. (по дела T‑322/14 и T‑325/14), с което същият е отхвърлил двете му жалби за отмяна на решенията на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за […]

СЪДЪТ НА ЕС ПОСТАНОВИ ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗАПИТВАНЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД В РАМКИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС, ЗАВЕДЕНО СРЕЩУ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

Решение от 28 февруари 2018 г., ZPT, C‑518/16, EU:C:2018:126     Преюдициалното запитване е отправено от Софийски градски съд (СГС) в рамките на спор между „ЗПТ“ АД, от една страна, и Народното събрание на Република България, Върховния административен съд (ВАС) и Националната агенция за приходите (НАП), от друга, по повод на искане за обезщетение поради допуснато […]

КРИТЕРИИТЕ ОТ ПРАВОТО НА ЕС ЗА КЛАСИРАНЕ НА ДАДЕНА СТОКА КАТО ГАЗЬОЛ

Решение от 22 февруари 2018 г., Сакса, C‑185/17, EU:C:2018:108     Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между Митница Варна и „Сакса“ ООД по повод на тарифното класиране по Комбинираната номенклатура (КН)[1] на декларирано от това дружество минерално масло. Преюдициалното запитване се отнася до валидността, от гледна точка на член 35 […]

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ № 2201/2003 СЪД НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, СЕЗИРАН С МОЛБА ЗА РАЗВОД МЕЖДУ ДВАМА СЪПРУЗИ, КОИТО СА ГРАЖДАНИ НА ТАЗИ ДЪРЖАВА, НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ОТНОСНО ПРАВОТО НА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, КОГАТО ОБИЧАЙНОТО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЕТЕТО ИМ Е В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Определение от 16 януари 2018 г., PM, C‑604/17, непубликувано, EU:C:2018:10   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния касационен съд на Република България в рамките на спор между двама съпрузи в процес на развод относно определяне правото на упражняване на родителските права, на мерките за лични отношения и заплащането на издръжка на роденото от брака им дете. […]

НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ БИ МОГЛА ДА ОГРАНИЧИ КОНКУРЕНЦИЯТА В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Решение на Съда от 23 ноември 2017 г., ЧЕЗ Електро България, С-427/16 и С-428/16, EU:C:2017:890     Преюдициалните запитвания по двете съединени дела се отнасят до тълкуването на член 56, параграф 1 и член 101, параграф 1 ДФЕС, както и на Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване […]

ПРИНЦИПИТЕ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ И НА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА НА ДДС НЕ ДОПУСКАТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ДА ОТКАЖЕ ПРИСПАДАНЕ НА ГРЕШНО НАЧИСЛЕН И ПЛАТЕН ДДС, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД ПРИКЛЮЧИЛО РЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Определение от 23 ноември 2017 г., Джиосайкъл България, C‑314/17, EU:C:2017:901   Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд и се отнася до тълкуването на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., […]

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ПРАВИЛАТА ПО КОНВЕНЦИЯТА ТИР И РАЗПОРЕДБИТЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОДЕКС НА СЪЮЗА

Решение от 22 ноември 2017 г., АЕБТРИ, C‑224/16, EU:C:2017:880     Преюдициално запитване е отправено от Върховен административен съд (ВАС) в рамките на спор между Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ), гарантираща асоциация и Началника на Митница Бургас (като правоприемник на Митница Свиленград) относно постановление за принудително събиране на публични държавни вземания […]

ЗДДС НЕ НАРУШАВА ДИРЕКТИВА 2006/112 КАТО НЕ ДОПУСКА ОСВОБОДЕНО ПО ТОЗИ ЗАКОН ЛИЦЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА ПРИСПАДА ДДС ЗА УСЛУГИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ УСТАНОВЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ЛИЦА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДОСТАВКИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Решение от 15 ноември 2017 г., Ентъртеймънт България Систем, C‑507/16, EU:C:2017:864   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на спор между „Ентъртеймънт България Систем“ ЕООД („ЕБС“) и директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София по повод на ревизионен акт, с който са установени задължения на това предприятие за плащане на […]

НЕ Е НАЛИЦЕ ОРИГИНАЛНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН, АКО ВЪПРЕКИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РАЗЛИКИ С ДРУГ РЕГИСТРИРАН ДИЗАЙН, НЕ СЕ СЪЗДАВА РАЗЛИЧНО ЦЯЛОСТНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ У ИНФОРМИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Решение на Общия съд по дело Т‑57/16, Chanel/EUIPO – Jing Zhou (Ornement), от 18 юли 2017 г.     Делото е образувано по жалба за отмяна на решението на трети апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 18 ноември 2015 г. (преписка R 2346/2014‑3), отхвърлящо искането на жалбоподателя, Chanel SAS […]

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЕДАЛИЩЕТО МУ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВОТО НА ЕС

Решение от 25 октомври 2017 г., Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804     Делото е образувано преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Sąd Najwyższy (Върховен съд, Полша) в рамките на производство по жалба, подадена от Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o. (наричано по-нататък „Polbud“) против решението за отхвърляне на молба за заличаване от полския търговски […]

ЧАСТНОПРАВЕН СУБЕКТ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ДИРЕКТИВА В РАМКИТЕ НА СПОР С ЧАСТНОПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ПОСЛЕДНАТА ИЗПЪЛНЯВА В КАЧЕСТВОТО Й НА „ЕМАНАЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА“

Решение от 10 октомври 2017 г., Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:745     Решението на Съда на ЕС е постановено по преюдициално запитване, отправено от Supreme Court (Върховен съд, Ирландия) в рамките на спор в първоинстанционно производство между г‑жа Elaine Farrell, от една страна, и г‑н Alan Whitty, Minister for the Environment (министър на околната среда, Ирландия), Ireland (Ирландия), Attorney […]

ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ПЪТНИЦИ В СЛУЧАЙ НА ОТМЯНА ИЛИ ГОЛЯМО ЗАКЪСНЕНИЕ НА ПОЛЕТ СЕ ИЗЧИСЛЯВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЯКОТО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛЕТИЩЕТО НА ОТПЪТУВАНЕ И ТОВА НА ПРИСТИГАНЕ

Решение на Съда от 7 септември 2017 г., Bossen и др., C‑559/16, EU:C:2017:644   Делото е образувано по преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Районен съд Хамбург, Германия) в рамките на спор между г‑жи Birgit Bossen, Anja Bossen и Gudula Gräßmann, от една страна, и Brussels Airlines SA/NV — от друга, относно размера на обезщетението, което им се […]

СЪДЪТ ПОТВЪРДИ СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРАВОТО НА ЕС НА МЕХАНИЗМА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА БЕЖАНЦИ ОТ ИТАЛИЯ И ГЪРЦИЯ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Решение от 6 септември 2017 г., Словакия и Унгария/Съвет, C‑643/15 и C‑647/15, EU:C:2017:63     Делото е образувано по жалби на Словашката република и Унгария за отмяна на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (ОВ L 248, 2015 г., […]

ОТСТЪПКИТЕ ЗА ЛОЯЛНОСТ НЕ СА НАРУШЕНИЕ PER SE НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Решение на Съда на ЕС от 6 септември 2017 г. по дело С-413/14 P, Intel/Комисия   На 13 май 2009 г. Комисията прие решение, с което наложи на американския производител на микропроцесори Intel глоба в размер на 1,06 милиарда евро за това, че в нарушение на правилата за конкуренция в Европейския съюз и Европейското икономическо […]