Category archives for НАКРАТКО

ТОДОР КОЛАРОВ. СМЕСЕНИТЕ ДОГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЗДАТЕЛСТВО НА НБУ. С., 2018.

Монографичният труд „Смесените договори на ЕС“ е сериозно постижение в научното развитие на доц. д-р Тодор Коларов като изследовател на правото на Европейския съюз. В същото време монографията е явление в научната ни литература, посветена на изследване на правната система на тази организация. Въпреки десетгодишнината на пълноправното ни членство в ЕС, ние все още мислим […]

Общ преглед на решения на националните съдилища в областта на защитата на личните данни за периода 2016 – 2018 г.

Интернет търсачки   Испания – Върховен съд Търсачка – Определяне на лицето, отговорно за обработване на лични данни По дело, чиито факти са били подобни на фактите по дело Google Spain et Google (C-131/12), довели до решението на Съда на ЕС, Върховният съд на Испания потвърждава, че лицето, което управлява интернет-търсачка отговаря за обработването на личните […]

Обхват на задължението на Службата на ЕС по интелектуална собственост да вземе предвид предходната си практика

Решение от 28 юни 2018 г., EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509   Производството по Съда е образувано по жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) срещу решение на Общия съд на Европейския съюз от 9 септември 2016 г., Puma/EUIPO — Gemma Group (изображение на скачаща котка) (T‑159/15, наричано по-нататък […]

Обхват на задължението за защита на професионална тайна от националните органи за финансов надзор

Решение от 19 юни 2018 г., Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд, Германия), в рамките на спор между Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Федерална служба за надзор върху финансовите услуги, Германия) и г‑н Ewald Baumeister относно решението на тази служба да откаже достъп до някои документи, отнасящи се […]

Държавите членки могат да приемат решение за връщане на едно лице едновременно с решението си за отхвърляне на молбата му за международна закрила при условие, че всички правни последици от решението за връщане се спират до приключване на съдебното производство по обжалване на този отказ

Решение от 19 юни 2018 г., Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Conseil d’État (Държавен съвет, Белгия) с акт от 8 март 2016 г., постъпил в Съда на 31 март 2016 г., в рамките на спор между г‑н Sadikou Gnandi и белгийската държава относно законосъобразността на решение, с което се разпорежда той да напусне белгийската […]

Правото на ЕС допуска национална правна уредба, която предвижда различни условия за налагане на санкции за невнасянето на ДДС и невнасянето на удържан при източника данък

Решение от 2 май 2018 г., Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295     Производството е образувано преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Varese (Районен съд Варезе, Италия) в рамките на наказателно производство, образувано срещу г‑н Mauro Scialdone за това, че в качеството си на едноличен управител на дружество Siderlaghi Srl не е внесъл в определения от закона срок дължимия […]

Преюдициалните дела, в които участват физически лица, ще бъдат анонимизирани

Съдът на ЕС обяви в прессъобщение от 29 юни 2018 г., че с оглед на влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна […]

Предложение за изменение на протокол № 3 относно статута на съда на ЕС. Проект на регламент за изменение

На 26 март 2018г., на основание член 281, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, Съдът на ЕС изпрати предложение за изменение на Протокол №3 относно статута на Съда на Европейския съюз до Европейския съвет и Европейския парламент. В предложението се […]

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СЪДА НА ЕС ЗА 2017 Г.

Според годишния доклад за 2017 г. за дейността на Съда на Европейския съюз , Съдът утвърждава добрите резултати по отношение на бързината и броя на решените дела спрямо предходните години, а резултатите на Общия съд се характеризират както с увеличения брой на решените дела, така и с чувствително намалената продължителност на производствата. За втора поредна […]

СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ

Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Ахмедбекова и Ахмедбеков, C‑652/16, EU:C:2018:514 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на производство за отмяна, заведено от г‑жа Ахмедбекова срещу административния акт, с който българските власти са отхвърлили молбата ѝ за международна закрила. На 16 декември 2012 г. г‑жа Ахмедбекова и семейството ѝ напускат […]

Разпоредбата на чл.12, пар.1, буква а) (изключване от кръга на бежанците) от Директива 2011/95 относно единния статут на бежанците има директен ефект и националният съд може да я приложи, независимо че страната не се е позовала изрично на тази разпоредба

  Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:327 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на производство за отмяна, заведено от г‑жа Алхето срещу административен акт, с който българските власти са отхвърлили молбата ѝ за международна закрила. Г‑жа Серин Ауад Алхето, жалбоподател в главното производство, е лице без гражданство […]

Несвоевременното установяване на неналичност на депозити в Корпоративна търговска банка представлява достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза, което може да доведе до отговорност на държавата

  Заключение на генералния адвокат Kokott по дело Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:412   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на производство по предявен от г-н Кантарев иск срещу Българска народна банка (БНБ) за изплащане на обезщетение за забавено изплащане на депозитите му. В настоящия случай, поради проблеми с ликвидността на Корпоративна търговска […]

Критерии за определяне като търговска на дейността по публикуване на обяви за продажба на стоки на онлайн платформа за продажба по смисъла на правото за защита на потребителите

Заключение на генералния адвокат Szpunar по дело Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:378 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между г‑жа Евелина Каменова и Комисията за защита на потребителите (КЗП) по повод съставен акт за установяване на административно нарушение. В него се констатира, че г‑жа Каменова е извършила нарушение поради неспазване на […]

СЪДЪТ НА ЕС НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН ДА ТЪЛКУВА ДИРЕКТИВАТА ЗА ДДС ВЪВ ВРЪЗКА С ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ ПРЕДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС

Решение от 27 юни 2018 г., Варна Холидейс, C‑364/17, EU:C:2018:500 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между „Варна холидейс“ ЕООД и Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите относно корекцията на ползван данъчен кредит за данъка върху добавената стойност, платен от […]

ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛ.369 НПК (ПРЕДХОДНА РЕДАКЦИЯ) ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ОТ СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВОТО НА ЕС ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C‑612/15, EU:C:2018:392   Преюдициалното запитване е отправено от Специализирания наказателен съд в рамките на наказателно производство срещу 8 митнически служители от митницата в Свиленград. Те са обвинени, че в периода от 1 април 2011 г. до 2 май 2012 г. са участвали в организирана престъпна група, като […]

Искането на дядото и бабата да им бъде предоставено право на лични отношения с техните внуци попада в приложното поле на Регламент № 2201/2003

  Решение от 31 май 2018 г., Вълчева, C‑335/17, EU:C:2018:359   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния касационен съд на България в рамките на спор между г‑жа Нели Вълчева, която пребивава в България и нейния бивш зет г‑н Георгиос Бабанаракис, който пребивава в Гърция, относно правото на лични отношения на г‑жа Вълчева с нейния внук. Преюдициалното запитване се отнася […]

България е нарушила Директивата за птиците като не е класифицирала Рила планина като специална защитена зона

  Решение от 26 април 2018 г., Комисия/България, C‑97/17, EU:C:2018:285   Производството пред Съда на ЕС е на основание член 258 ДФЕС с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения от страна на Република България. Европейската комисия иска от Съда да установи, че като не е обявила за специална защитена зона (СЗЗ) цялото орнитологично важно […]

УСЛОВИЕТО ДА Е НЕСЕМЕЙНО, ЗА ДА ПРИДОБИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ, ПРИЛОЖИМО ЗА ЛИЦЕ, КОЕТО Е ПРОМЕНИЛО ПОЛА СИ, Е НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПА ЗА РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело MB, C‑451/16, EU:C:2017:937   Заключението на генералния адвокат на Съда на ЕС Bobek е представено по дело, образувано по преюдициално запитване от Върховния съд на Обединеното кралство и се отнася до тълкуване на Директива на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране […]

ДОМАШНО ДЕЖУРСТВО, ПРИ КОЕТО ПОЖАРНИКАР Е ДЛЪЖЕН ДА Е ПОСТОЯННО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ ОТЗОВЕ НЕЗАБАВНО НА ПОВИКВАНЕ, СЛЕДВА ДА СЕ ОТЧИТА КАТО РАБОТНО ВРЕМЕ

Решение от 21 февруари 2018 г., Matzak, C‑518/15, EU:C:2018:82     Преюдициалното запитване е отправено от Второинстанционен съд по трудовоправни спорове Брюксел (Белгия) в рамките на спор между община Нивел и г‑н Rudy Matzak относно възнаграждението за положения от него труд в противопожарната служба на град Нивел. Запитването се отнася до тълкуването Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент […]

НАЦИОНАЛНА ЮРИСДИКЦИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ИЗДАДЕНИ СОЦИАЛНО ОСИГУРИТЕЛНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ, НЕЗАВИСИМО ЧЕ ТЕ НЕ СА НАДЛЕЖНО ОТМЕНЕНИ ОТ ИЗПРАЩАЩАТА ДЪРЖАВА, АКО СА ИЗДАДЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗМАМА

Решение от 6 февруари 2018 г., Altun и др., C‑359/16, EU:C:2018:63     Преюдициалното запитване е отправено от Касационния съд на Белгия в рамките на наказателно производство срещу г‑н Ömer Altun и други относно командироването на български работници в Белгия. В рамките на проверка относно това как е нает персоналът на белгийско дружество, работещо в сферата […]

ПОМИРИТЕЛЕН ОРГАН ПРЕДСТАВЛЯВА „СЪД“ ПО СМИСЪЛА НА КОНВЕНЦИЯТА ЛУГАНО II В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПОМИРИТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Schlömp, С-467/16, EU:C:2017:993   Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 27 и 30 от Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана на 30 октомври 2007 г., която е одобрена от името на Съюза с Решение 2009/430/ЕО на […]

ПИСМЕНИТЕ ОТГОВОРИ, ДАДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТА, ДО КОИТО ТОЙ ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП

Решение от 20 декември 2017 г., Nowak, C‑434/16, EU:C:2017:994   Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор между г‑н Peter Nowak и Data Protection Commissioner (комисар за защита на личните данни, Ирландия) по повод отказа на последния да предостави на г‑н Nowak достъп до коригирана работа от изпит, на който се е явил като кандидат, с довода […]

ПРИТЕЖАНИЕТО НА ИДЕНТИЧНИ ПАРАЛЕЛНИ НАЦИОНАЛНИ МАРКИ В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НЕ СЛЕДВА ДА ИМА КАТО РЕЗУЛТАТ РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ

Испанското дружество Schweppes не може да се противопостави на вноса на тоник с марка „Schweppes“, с произход от Обединеното кралство, ако самото то е създало впечатление у потребителите, че става дума за една-единствена марка   Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Schweppes, С-291/16, EU:C:2017:990     Преюдициалното запитване е отправено от Juzgado de lo […]

УСЛУГАТА НА UBER ЗА СВЪРЗВАНЕ НА НЕПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ НЕ СЕ СВЕЖДА ДО ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО, А Е ПО ЕСТЕСТВОТО СИ „УСЛУГА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА“ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 58, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДФЕС

Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981   Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 56 ДФЕС, член 1 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и […]

СЪДЪТ НА ЕС МОЖЕ ДА НАЛАГА ПЕРИОДИЧНА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕННА МЯРКА В ПРОИЗВОДСТВО ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 258 ДФЕС

Определение на Съда (голям състав) от 20 ноември 2017 г., Комисия/Полша, С‑441/17 R, EU:C:2017:877   На 20 юли 2017 г. Европейската комисия сезира Съда на ЕС с иск по член 258 ДФЕС за установяване, че Република Полша не е изпълнила свои задълженията по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на […]