Category archives for ДДС

НОВОСТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕЖИМ НА ДДС ПРИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Атанас Михайлов[1]   Въведение От 1-ви януари 2017 г. са в сила нови правила в общата система на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз, с които се цели да се осигури еднакво данъчно третиране на доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, в различните държави членки. Настоящата статия изследва съществуващия режим на доставката на...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ПОНЯТИЕТО „ДОСТАВКА НА УСЛУГИ“ ОБХВАЩА СЛУЧАИТЕ НА АБОНАМЕНТНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ, ТЪРГОВСКИ И ФИНАНСОВ ПОРЯДЪК, ПРИ КОИТО ДОСТАВЧИКЪТ СЕ Е ПОСТАВИЛ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СРОКА НА ДОГОВОРА

(Решение на Съда на ЕС по дело Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани, С-463/14)   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд – Варна в рамките на спор между „Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД (АЛИК) и Директора на Дирекция „ОДОП“ Варна във връзка с тълкуването на на член 24, параграф 1, член 25, буква б), член 62, параграф 2, член 63 и член 64, параграф 1...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

НЕПРАВИЛНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ОТ СТРАНА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ И ОТКАЗ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ДДС НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

(Решение на Съда на ЕС в дело С-111/14, „ГСТ — Сървиз АГ Германия“)   Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд, с предмет тълкуване на членове 193 и 194 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ, ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ, ПРАВНА СИГУРНОСТ И ЗАКРИЛА НА ОПРАВДАНИТЕ ПРАВНИ ОЧАКВАНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ДДС

(Решение на Съда на ЕС от 9 октомври 2014 г. по дело  C-492/13, Траум)   Решението на Съда на ЕС е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд — Варна с акт от 2 септември 2013 г. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 138, параграф 1 и на член 139, параграф 1, втора алинея от […]