Category archives for Български език

СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВНАСЯ ЯСНОТА ОТНОСНО ПРАВНАТА ПРИРОДА НА ХИПЕРВРЪЗКИТЕ

Решение на Съда на ЕС (втори състав) от 8 септември 2016г. по дело С-160/15, GS Media Радостина Стефанова – Камишева[1]     І. Въведение   Интернет още от създаването си е бил предизвикателство във връзка с прилагането на адекватна защита на авторските права. Благодарение на практиката на Съда на ЕС много въпроси в тази област...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ИЗБОР НА ПРИЛОЖИМО ПРАВО В ДОГОВОРИТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – ОСОБЕНИ ПОВЕЛИТЕЛНИ НОРМИ

(Решение на Съда от 17 октомври 2013 г. по дело C‑184/12, Unamar)   Олег Темников[1]     Въведение Интересно при делото на Съда на Европейския съюз (“СЕС” или “Съда“) “Unamar” (решение от 17 октомври 2013 г., Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663) е съчетанието между практическия ефект върху договорите за търговски представители и интересния теоретичен казус от гледна точка на...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/16 НА НК НА ВКС – ПОСЛЕДИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/16 НА НК НА ВКС – ПОСЛЕДИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИ   Иво Хинов[1]     В своето преюдициално заключение по делото „Огнянов“, С-554/14,[2] Съдът на Европейския съюз даде тълкуване, различаващо се от това в т.3 от това в Тълкувателно решение № 3/13 на Върховния касационен съд, Наказателна колегия. Една от последиците от това...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ПРЕЗГРАНИЧНИЯТ ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ В СИСТЕМАТА НА МЧП НА ЕС И БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

(Анализ на Регламент № 655/2014)   Деян Драгиев*   Въведение Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела „Брюксел I“, а след него заменилият го Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СМЕСЕНИТЕ ДОГОВОРИ И ТЯХНАТА ПРАВНА УРЕДБА В ПРAВОТО НА ЕС

Доц. д-р Тодор Коларов[1]   Както е известно Европейският съюз (ЕС) е наднационална структура, която има характеристики различни, както от държавата, така и от международната организация. Характерът на ЕС като sui generis наднационална структура е свързан и с компетентността, които Съюзът има. Според първичното право, по определени политики, ЕС има изключителни компетентност, тъй като държавите...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ДЕСЕТ ГОДИНИ ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ – КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД И РАВНОСМЕТКА

Александър Корнезов[1]       I.Въведение Ако цифрите можеха да говорят, те най- вероятно щяха да ни разкажат забележителна история. След кратък първоначален период на относителна срамежливост, българските съдилища се превърнаха в едни от най-активните юрисдикции от Централна и Източна Европа по брой преюдициални запитвания. Дори да оставим цифрите настрана, качеството на български преюдициални запитвания...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

Проф. д-р ЖАСМИН ПОПОВА   Същност на Председателството. Председателската „Тройка” Председателството на Съвета на ЕС е една от най-важните и отговорни функции за всяка държава членка, произтичаща от нейната принадлежност към европейското обединение. То е съществен елемент от нормотворческия процес в Съюза, при който една държава членка в рамките на определен период от време играе...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

РЕШЕНИЯТА НА СЕС ПО КАЗУСА „ОГНЯНОВ“ – ДВЕ СТЪПКИ НАПРЕД

Решения на Съда на ЕС от 8 ноември 2016г. по дело С-554/14 и от 5 юли 2016г. по дело С-614/14   Елица Василева [1]     І. Въведение През 2014 г. до Съда на Европейския съюз (СЕС) бяха отправени две преюдициални запитвания, по които Съдът излезе с решения през изминалата 2016 година. Едновременното запознаване с...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ОБОСНОВАНО ПОДОЗРЕНИЕ ИЛИ „ВИНОВЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО”

Решение на Съда на ЕС (четвърти състав) от 27 октомври 2016 година по дело C‑439/16, Milev   Мирослава Чифчиева[1]      I. Въведение По отправено преюдициално запитване от Специализирания наказателен съд в Република България Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови на 27 октомври 2016 г. по реда на спешното производство[2] решението си по делото Милев, свързано с...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАЩИТА НА ЧАСТНОПРАВНИТЕ СУБЕКТИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Надежда Тодорова[1]   Въведение   Настоящата статия има за предмет анализ и систематизиране на механизмите за защита, предвидени в правото на ЕС и в националните законодателства на държавите членки при постановяване от върховен национален съд на противоречащо на правото на ЕС решение, с което се засягат правата на физическите и юридическите лица. Статията разглежда изключенията...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

СТАНОВИЩАТА НА ДАНЪЧНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ВОДЕЩИ ДО ЗАБРАНЕНИ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ (РЕШЕНИЯТА НА ЕК СРЕЩУ ЛЮКСЕМБУРГ, ХОЛАНДИЯ, ИРЛАНДИЯ И БЕЛГИЯ)

Васил Стойнов[1]   Въведение   Още в началото на мандата си Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ясно заяви като приоритет борбата с укриването на данъци. [2] Този политически ангажимент следва да се разгледа с уточнението, че системите за данъчно облагане са изцяло в компетентността на държавите-членки на ЕС. Националният суверенитет дава на европейските институции...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

НОВОСТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕЖИМ НА ДДС ПРИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Атанас Михайлов[1]   Въведение От 1-ви януари 2017 г. са в сила нови правила в общата система на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз, с които се цели да се осигури еднакво данъчно третиране на доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, в различните държави членки. Настоящата статия изследва съществуващия режим на доставката на...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ В БЪЛГАРИЯ В СВЕТЛИНАТА НА НАЙ-НОВАТА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕС

(Решения на Съда от ЕС от 10 ноември 2016 г. по делата C-477/16 PPU, Kovalkovas, C-452/16, Poltorak и С-453/16 PPU Özçelik, )   Иво Хинов и Елена Попова[1]     Въведение   Последните преюдициални заключения на Съда на Европейския съюз (СЕС), засягащи издаването на Европейска заповед за арест (ЕЗА), на пръв поглед създават увереност, че...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012 – СПОРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГПК

Доц. д-р Маргарита Златарева     В общото пространство на правото на ЕС, в ъгъла от процесуални правила, пряко приложими за съдилищата на държавите членки, в материята, вълнуваща еднакво кредиторите от цялата територия на ЕС се появи Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ИСКЪТ ЗА ВРЕДИ В ПРАВОТО НА ЕС: РАЗВИТИЕ, ТЕКУЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БЪДЕЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Д-р Катлин Гутман[1] Статията изследва основните положения на исковете за вреди срещу Европейския съюз в светлината на актуалното развитие в юриспруденцията и в институционалната рамка. Изложението е структурирано в три части. В първата е обсъдено естеството и обхвата на исковете за вреди, като е обърнато особено внимание на понятието за извъндоговорна отговорност на Съюза във...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

САНКЦИЯТА НА INTEL В РАЗМЕР НА 1.06 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, НАЛОЖЕНА ОТ ЕК И ПОТВЪРДЕНА ОТ ОБЩИЯ СЪД, СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНА

(Заключение на Генералния адвокат Wahl по дело C-413/14 P, Intel Corporation Inc./ Комисия)   С решение от 13 май 2009 г. Европейската комисия налага имуществена санкция в размер на 1.06 млрд. евро на производителя на микропроцесори Intel за злоупотреба с господстващо положение на пазара на процесори от типа x86. Според Комисията нарушението на дружеството се […]

РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ С МАРОКО СЛЕДВА ДА СЕ ОТМЕНИ, ДОКОЛКОТО СЕ ПРИЛАГА ЗА ЗАПАДНА САХАРА

(Заключение на Генералния адвокат Watheletот 13 септември 2016 г. по дело C-104/16 P,  Съвет срещу Фронт Полисарио) Западна Сахара е територия в Северозападна Африка, граничеща с Мароко, Алжир, Мавритания и Атлантическия океан. Понастоящем по-голямата част от Западна Сахара се контролира от Мароко. Една слабо населена по-малка част от Западна Сахара, разположена в източната й част, […]

ПРАВОТО НА СЪЮЗА НЕ ДОПУСКА КАКТО АВТОМАТИЧЕН ОТКАЗ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ, ТАКА И ЕКСПУЛСИРАНЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС НА ГРАЖДАНИН НА СТРАНА, КОЯТО НЕ Е ЧЛЕНКА НА ЕС, УПРАЖНЯВАЩ САМ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕНАВЪРШИЛ ПЪЛНОЛЕТИЕ ГРАЖДАНИН НА ЕС, САМО С МОТИВА, ЧЕ Е ОСЪЖДАН

(Решение на Съда от 13 септември 2016 г. по дело RendónMarín, С-165/14) Преюдициалното запитване за тълкуване на член 20 ДФЕС е отправено от TribunalSupremo (Върховен съд на Испания), в рамките на спор между г‑н AlfredoRendónMarín, гражданин на трета държава и баща на ненавършили пълнолетие граждани на Съюза, по отношение на които упражнява сам родителските права и които […]

ОПЕРАТОРИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ ОТГОВАРЯТ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ОТ ТЪРГОВЦИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВА ВЪРХУ МАРКИ, ПО СЪЩИЯ НАЧИН КАКТО ОПЕРАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАЗАРИ

(Решение на Съда от 7 юли 2016 г. по дело TommyHilfigerLicensing LLC и др., C-494/15) Преюдициалното запитване е отправено от Nejvyššísoud (Върховен съд, Чешка република) във връзка с тълкуването на член 11 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (Директивата) (ОВ L 157, 2004 г., […]

ПОСТАВЯНЕТО НА УЕБСАЙТ НА ХИПЕРВРЪЗКА КЪМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОБЕКТ НА АВТОРСКО ПРАВО, КОИТО СА ПУБЛИКУВАНИ НА ДРУГ УЕБСАЙТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ АВТОРА, НЕ Е “ПУБЛИЧНО РАЗГЛАСЯВАНЕ”, КОГАТО ЛИЦЕТО, КОЕТО Я Е ПОСТАВИЛО, НЕ Е ЦЕЛЯЛО ДА ПОЛУЧИ ПЕЧАЛБА И НЕ Е ЗНАЕЛО, ЧЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА СА ПУБЛИКУВАНИ НЕЗАКОННО

(Решение на Съда от 8 септември 2016 г. по дело GS Media BV, С-160/15) Преюдициалното запитване е отправено от HogeRaadderNederlanden (Върховен съд на Нидерландия) във връзка с тълкуването на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му […]

СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ СА ЦЕЛИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС, КОИТО МОЖЕ ДА ОПРАВДАЯТ ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

(Решениена Съда от 7септември 2016 г. по дело ANODE, C-121/15) Преюдициално запитване е отправено от Conseild’État (Държавен съвет) (Франция) относно тълкуването на член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО […]

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАКОННАТА ГОРНА ГРАНИЦА НА ГЛОБИТЕ, НАЛАГАНИ НА УЧАСТНИЦИ В КАРТЕЛ

(Решение на Съда от 7 септември 2016 г. по дело Pilkington Group Ltdи др.,C-101/15 P) Съдът е сезиран с жалба от дружествата Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive DeutschlandGmbH, Pilkington Holding GmbH и PilkingtonItaliaSpA (жалбоподателите), които искат отмяната на решение на Общия съд от 17 декември 2014 г., Pilkington Group и др./Комисия (T‑72/09). С обжалваното […]

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА 2014-2020Г., ОЧЕРТАВАЩ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС

Във връзка с речта на Жан-Клод Юнкер за състоянието на Съюза за 2016 г. Комисията представи на 14 септември 2016 г. Съобщение[1] относно своя междинен преглед на многогодишния бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. Междинният преглед беше част от политическото споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. и е предвиден в член 2 от Регламент […]

ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЮНКЕР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА

В годишното си обръщение за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г. пред Европейския парламент, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер направи обзор на постигнатото през изминалата година и представи приоритетите за предстоящите дванадесет месеца. Моделът е взаимстван от САЩ и въведен в правната рамка на Европейския съюз с Договора от Лисабон и по […]

НОВА ДИРЕКТИВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА ЗАПОДОЗРЕНИ ИЛИ ОБВИНЯЕМИ В РАМКИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В РАМКИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Ha13 октомври 2016 r. бяха приети нови правилаотносно правната помощ в ЕС, които ще се прилагат от май 2019 г. Правната помощ е финансовата или юридическа подкрепа, получавана от заподозрени или обвиняеми, които не разполагат с достатъчно средства, за да покрият разноските за производството. Съгласно определението, използвано в Директивата, тя гарантира реалното упражняване на правото […]