Category archives for Българските дела пред СЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО В БЪЛГАРСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕКЛУЗИВНИТЕ СРОКОВЕ ПО ЧЛ. 368 И 369 ОТ НПК, ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБВИНЯЕМИЯ, ДОСТЪПА ДО МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДЕЛОТО И ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ

Заключение на генералния адвокат Bot от 4 април 2017 година по дело C‑612/15, Колев   Заключението на Генералния адвокат Bot е представено в рамките на производство по чл. 267 от Договора за функциониране на Европейския съюз по преюдициално запитване, отправено от Специализирания наказателен съд с определение, регистрирано в деловодството на Съда на 18 ноември 2015 […]

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД ОТНОСНО ФИГУРАТИВНАТА МАРКА „EASY CREDIT“

Решение на Общия съд от 20 юли 2016 г. по дело T‑745/14, TeamBank / EUIPO – Easy Asset Management (e@sy Credit)   Делото е образувано по жалба за отмяна на решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕИС) от 5 септември 2014 г. (преписка R 1975/2013‑1). С това решение е […]

СВОБОДАТА ЗА ПРЕЦЕНКА НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ОТНОСНО „ДОСТАТЪЧНОСТТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА“ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ № 2454/93

Определение на Съда от 2 март 2017 г. по дело C‑83/16, Хета Асет Резолюшън България   Определението на Съда е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд София-град с акт от 2 февруари 2016 г., постъпил в Съда на 12 февруари 2016 г. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 161 и 210 от […]

ВНОСЪТ НА МРЕЖЕСТИ ТЪКАНИ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, ИЗПРАТЕНИ ПРЕЗ ТАЙЛАНД, СЕ ОБМИТЯВА СЪГЛАСНО СТАВКИТЕ ПО РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ № 791/2011, КОГАТО СТОКИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО СА С ПРОИЗХОД ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, НЕЗАВИСИМО ЧЕ Е ОСЪЩЕСТВЕН ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОТО ЗАОБИКАЛЯНЕ НА АНТИДЪМПИНГОВИТЕ МЕРКИ ПО ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ

Определение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело C‑222/16, МИП-ТС     Определението на Съда е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд — Варна, с определение от 12 април 2016 г., постъпил в Съда на 20 април 2016 г. Преюдициалното запитване касае тълкуването на член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на […]

РАЗЛИЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ Е ДОПУСТИМО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ

Решение на Съда на ЕС от 9 март 2017 г. по дело С-406/15, Милкова   Решението на Съда на ЕС е постановено по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд в рамките на спор между г-жа Петя Милкова и изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (Агенцията), по повод прекратяването на служебните им […]

СЪДЪТ НА ЕС УСТАНОВИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА Й ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Решение от 5 април 2017 г. по дело C‑488/15, Комисия/България     Европейската комисия сезира на 14 септември 2015 г. Съдът на Европейския съюз с иск по чл. 258 от ДФЕС за установяване на неизпълнение от страна на Република България на задълженията й по Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно […]

ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/16 НА НК НА ВКС – ПОСЛЕДИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/16 НА НК НА ВКС – ПОСЛЕДИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИ   Иво Хинов[1]     В своето преюдициално заключение по делото „Огнянов“, С-554/14,[2] Съдът на Европейския съюз даде тълкуване, различаващо се от това в т.3 от това в Тълкувателно решение № 3/13 на Върховния касационен съд, Наказателна колегия. Една от последиците от това...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ДЕСЕТ ГОДИНИ ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ – КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД И РАВНОСМЕТКА

Александър Корнезов[1]       I.Въведение Ако цифрите можеха да говорят, те най- вероятно щяха да ни разкажат забележителна история. След кратък първоначален период на относителна срамежливост, българските съдилища се превърнаха в едни от най-активните юрисдикции от Централна и Източна Европа по брой преюдициални запитвания. Дори да оставим цифрите настрана, качеството на български преюдициални запитвания...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА Й ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Заключение на Генералния адвокат J. Kokott по дело C-488/15, Европейска комисия/Република България   В рамките на производство по чл.258 ДФЕС Европейската комисия иска от Съда на ЕС да установи нарушение от страна на Република България на задълженията й по Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух […]

РАЗЛИЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ОТНОШЕНИЕ НЕ Е ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ПРАВОТО НА ЕС

Заключение на генералния адвокат Saugmandsgaard Øe от 27 октомври 2016 г. по дело C‑406/15, Милкова   На 27 октомври 2016 година Генералният адвокат в Съда на Европейския съюз (СЕС) H. Saugmandsgaard Øe представи заключението си по дело C‑406/15, Петя Милкова срещу Изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Делото е образувано по преюдициално запитване, […]

ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ДДС

Решение на Съда от 5 октомври 2016г. по дело C-576/15 ЕТ „Мая Маринова“ срещу Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Велико Търново в рамките на спор между ЕТ „Мая Маринова“ и директора на дирекция „Обжалване и […]

РЕШЕНИЯТА НА СЕС ПО КАЗУСА „ОГНЯНОВ“ – ДВЕ СТЪПКИ НАПРЕД

Решения на Съда на ЕС от 8 ноември 2016г. по дело С-554/14 и от 5 юли 2016г. по дело С-614/14   Елица Василева [1]     І. Въведение През 2014 г. до Съда на Европейския съюз (СЕС) бяха отправени две преюдициални запитвания, по които Съдът излезе с решения през изминалата 2016 година. Едновременното запознаване с...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ОБОСНОВАНО ПОДОЗРЕНИЕ ИЛИ „ВИНОВЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО”

Решение на Съда на ЕС (четвърти състав) от 27 октомври 2016 година по дело C‑439/16, Milev   Мирослава Чифчиева[1]      I. Въведение По отправено преюдициално запитване от Специализирания наказателен съд в Република България Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови на 27 октомври 2016 г. по реда на спешното производство[2] решението си по делото Милев, свързано с...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ОБЩИЯТ СЪД ОТМЕНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА СИРИЙСКИ БИЗНЕСМЕН ПОРАДИ ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО СОЛИДНА ФАКТИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ЗА НАЛАГАНЕТО ИМ ОТ СЪВЕТА

(Решение на Общия съд от 2 юни 2016 г. по дело T‑723/14, НХ срещу Съвет на Европейския съюз)[1] Решението на Общия съд от 2 юни 2016 г. е свързано с ограничителните мерки, приети от Европейския съюз по отношение на Сирийската арабска република с цел същата да бъде принудена да не използва сила срещу гражданското население […]

СЛУЖБАТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ СЛЕДВА ДА СЕ ИНФОРМИРА СЛУЖЕБНО ОТНОСНО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОГАТО РАЗГЛЕЖДА ВЪЗРАЖЕНИЕ ОСНОВАНО НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПО-РАНЕН ЗНАК, КОЙТО ПОЛУЧАВА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ТОВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 (Решение на Общия съд от 29 юни 2016 г. по дело T‑567/14, “Груп“ ООД срещу Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), относно фигуративната марка GROUP Company TOURISM & TRAVEL) Решението на Общия съд е постановено на 29 юни 2016 г. в производство, образувано по жалба на българското дружество „Груп“ ООД срещу решение на Служба […]

ПРОЦЕДУРИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ОТ ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЧИЯТО СТОЙНОСТ НЕ ДОСТИГА УСТАНОВЕНИЯ ОТ ТЯХ ПРАГ, ОСВЕН ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДРУГ СИГУРЕН ТРАНСГРАНИЧЕН ИНТЕРЕС

 (Определение на Съда на ЕС от 7 юли 2016 година по дело C‑129/15, X. M. Срещу Агенция за държавна финансова инспекция) Производството пред Съда на ЕС е образувано по отправено преюдициално запитване от Административен съд София-град относно тълкуването на член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно […]

ПРАВОТО НА ЕС НЕ ДОПУСКА ОТКАЗ ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ АКЦИЗ ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, ПРОДАДЕНИ ОТ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛ НА МЕЖДИНЕН КУПУВАЧ И ПРЕПРОДАДЕНИ НА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ, КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ И КОИТО СЕ ДОСТАВЯТ ДИРЕКТНО ОТ ДАНЪЧНИЯ СКЛАД НА СКЛАДОДЪРЖАТЕЛЯ

(Решение на Съда на ЕС от 2 юни 2016 година по дело C‑355/14, „Полихим-СС“ срещу Началник на Митница – Свищов) Делото е образувано по преюдициално запитване  от Административен съд — Плевен относнотълкуването на член 1, параграф 1, буква a) от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на […]

ПОГЛЕДЪТ НА СЕС ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ НОВАТА ДИРЕКТИВАТА 2016/343 ОТНОСНО ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИНОВНОСТ И РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ НПК, ЗАБРАНЯВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪД ПРИ ПРОВЕРКА НА МЯРКАТА ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ОБОСНОВАНО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ПОДСЪДИМИЯ

(Решение на Съда на ЕС от 27 октомври 2016 г. по дело С-439/16 PPU, Милев и Заключение на Генералния адвокат Бобек от 11 октомври 2016 г.) Решението на СЕС Делото е образувано по отправено запитване от Специализирания наказателен съд относно тълкуване на членове 3 и 6 от Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на […]

ПРАВОТО НА ЕС НЕ ДОПУСКА НАЦИОНАЛНА НОРМА, КОЯТО ЗАДЪЛЖАВА ЗАПИТВАЩИЯ СЪД ДА СИ НАПРАВИ ОТВОД СЛЕД ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ДО СЕС

(Решение на Съда на ЕС от 5 юли 2016 година по дело C‑614/14, Огнянов)   Делото е образувано по отправено запитване от Софийски градски съд относно тълкуването на член 267 ДФЕС, член 94 от Процедурния правилник на Съда, както и на член 47, втора алинея и член 48, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в рамките […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАЗПОЛАГА С ШИРОКО ПРАВО НА ПРЕЦЕНКА ОТНОСНО ФАКТОРИТЕ, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

(Решение на Общия съд по дело Т-722/14, Prima/Комисия) Решението на Общия съд е постановено по жалба за отмяна на решение на Комисията, с което тя отхвърля офертата на жалбоподателя в рамките на процедурата за възлагане на обществена поръчка PO/2013 13/SOF относно подкрепа за представителството на Комисията в България за организиране на публични мероприятия. Жалбодателят „ПРИМА […]

ЧЛЕН 267 ДФЕС НЕ ДОПУСКА НАЦИОНАЛНА НОРМА, ЗАДЪЛЖАВАЩА НАКАЗАТЕЛНИЯ СЪД ДА СИ НАПРАВИ ОТВОД, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ В ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ Е ИЗЛОЖИЛ ФАКТИЧЕСКАТА И ПРАВНАТА ОБСТАНОВКА ПО ДЕЛОТО

Заключение на Генералния адвокат Y. Bоt по дело С-614/14, Огнянов Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд, България. От фактите се установява, че българският гражданин г‑н Огнянов е осъден от датски съд на петнадесет години лишаване от свобода за грабеж при отегчаващи обстоятелства и убийство. В периода между 28 ноември 2012 г. и 1 октомври […]

БЪЛГАРСКИЯТ СЪД НЕ МОЖЕ ДА НАМАЛИ РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ НА ОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕН ТРУД ПО ВРЕМЕ НА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА ТОВА НАКАЗАНИЕ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНА ПРИСЪДАТА, И Е ДЛЪЖЕН ДА НЕ СЕ СЪОБРАЗИ С ВЪЗПРИЕТОТО ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 41, АЛ. 3 ОТ НК

(Заключение на Генералния адвокат Y. Bоt по дело С-554/14, Огнянов) Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд („СГС“), по което фактите биха могли да бъдат синтезирани по следния начин. На 28 ноември 2012 г. г-н Огнянов, български гражданин, е осъден от датски съд на петнадесет години лишаване от свобода за извършени […]

ДВЕ ТЪРГОВСКИ МАРКИ С ФОНЕТИЧНА ПРИЛИКА, ОСНОВАНА НА ОПИСАТЕЛЕН ТЕРМИН И РАЗЛИЧАВАЩИ СЕ ВИЗУАЛНО И КОНЦЕПТУАЛНО, НЕ СА БЛИЗКИ, ДОРИ И СТОКИТЕ, КОИТО ПОКРИВАТ, ДА СА ЕДНАКВИ

Решение на Общия съд по дело Т-485/14, Bon Net/OHMI – Aldi (Bon Appétit!) Делото е образувано по жалба за отмяна на решение на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (СХВП) относно регистрацията на европейска търговска марка с името Bon Appétit/Бон Апети. Фактите по делото са следните. Aldi GmbH & Co. KG предявява молба за регистрация […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЕЗИРА СЪДА НА ЕС С ИСК ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСПАЗВАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ НА НОРМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

(Дело С-488/15, Комисия/България)   Съдът на ЕС е сезиран с иск от Европейската комисия с правно основание член 258 ДФЕС, заведен срещу Република България, с който Комисията иска Съдът да установи, че: 1. България не е изпълнила и продължава да не изпълнява задълженията си съгласно член 13, параграф 1, във връзка с приложение ХI към...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ИСКЪТ НА ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ СЪДЪТ ДА ЗАМЕСТИ ЛИПСВАЩОТО СЪГЛАСИЕ НА ДРУГИЯ РОДИТЕЛ ЗА ПЪТУВАНЕТО НА ДЕТЕТО ИМ ИЗВЪН ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО НЕГОВОТО ПРЕБИВАВАНЕ И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ПАСПОРТ НА ИМЕТО НА ТОВА ДЕТЕ ПОПАДА В МАТЕРИАЛНОТО ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003

(Решение на Съда от 21 октомври 2015 г., Гогова, С-215/15)[1]   Преюдициалното запитване е отправено от българския Върховен касационен съд (ВКС) с искане за тълкуване на член 1, параграф 1, буква б), член 2, точка 7, член 8, параграф 1 и член 12, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК