Category archives for Българските дела пред СЕС

Компетентност на национална юрисдикция по иск за попълване на масата на несъстоятелността в рамките на производство по несъстоятелност в друга държава членка

Решение на Съда от 14 ноември 2018 г. по дело С-296/17 — Виймер унд Трахте ГмбХ – реши ли правилно Съдът на ЕС?[1]   Ангел Ганев* Симеон Симеонов* Валентин Божилов*   Въведение Целта на тази статия е да представи и анализира едно от последните решения на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съда“ или „Съда на...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

Правото на ЕС допуска национална норма, забраняваща използването на събрани в нарушение на националното право доказателства в рамките на наказателно производство за измами с ДДС

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело Dzivev, C‑310/16, EU:C:2018:623   Преюдициалното запитване е отправено от Специализиран наказателен съд (България) в рамките на наказателно производство срещу г-н Дзивев и други лица за ръководенето и участието в организирана престъпна група за извършване на измами с данъка върху добавената стойност (ДДС). За да бъдат събрани доказателства от […]

„Девин“ е регистрирана законосъобразно като марка на Европейския съюз

Решение от 25 октомври 2018 г., Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719   Българското дружеството Девин АД е регистрирало словна марка на Европейския съюз „DEVIN“ за минерална вода и напитки. По молба на хасковската търговско-промишлена камара отделът по отмяна на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) се произнася по недействителността на спорната марка, което […]

Съгласно Регламент 1346/2000, единствено съдилищата на държавата членка, на чиято територия е образувано производството по несъстоятелност, са компетентни да се произнесат по отменителен иск, насочен срещу ответник в друга държава членка

Решение от 14 ноември 2018 г., Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:604   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния касационен съд в рамките на спор Wiemer & Trachte GmbH, дружество в несъстоятелност, и г‑н Жан Овед Таджер, във връзка с възстановяването от последния на парична сума, която му е била платена от банковата сметка на Wiemer & […]

Правото на ЕС допуска решението на съда за продължаване на мярка за неотклонение задържане под стража да се основава на подозрения или обвинителни доказателства при условие, че това решение не представя задържаното лице като виновно

Решение от 19 септември 2018 г., Милев, C-310/18 PPU, EU:C:2018:732   Преюдициалното запитване е отправено от Специализирания наказателен съд в рамките на наказателно производство срещу г-н Емил Милев във връзка с продължаването на неговото задържане под стража. То се отнася до тълкуването на член 3, член 4, параграф 1 и член 10 от Директива (EС) […]

Определяне на приложимото право за осигуряването на командирован работник

Решение от 25 октомври 2018 г., Уолтопия, C‑451/17, EU:C:2018:861   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Административен съд Велико Търново, отправено в рамките на спор между „Уолтопия“ АД и директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите — Велико Търново (България), относно законосъобразността на решение, с което е отказано издаването на удостоверение за […]

Решение на Съда на ЕС относно принципите от правото на ЕС за определяне на процесуалния ред за ангажиране на отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС

Решение от 4 октомври 2018 г., Кантарев, c-571/16, EU:C:2018:807   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между г-н Николай Кантарев и Българската народна банка (БНБ) относно вредите, които г-н Кантарев твърди, че е претърпял от забавеното изплащане на гарантираните му средства по разплащателна сметка в Корпоративна търговска банка (КТБ), […]

Критерии за предоставяне на статут на бежанец

Решение от 4 октомври 2018 г., Ahmedbekova и Ahmedbekov, C‑652/16, EU:C:2018:801   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Административен съд София-град (АССГ), отправено в рамките на спор между г‑жа Нигяр Рауф Къзъ Ахмедбекова и сина ѝ, Рауф Емин Оглъ Ахмедбеков, от една страна, и заместник‑председателя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), от друга, по […]

Критерии за определяне като „търговска“ по смисъла потребителското право на дейността по публикуване на обяви за продажба на стоки на онлайн платформа за продажба

Решение от 4 октомври 2018 г., Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на производство между Комисията за защита на потребителите (КЗП) и г-жа Каменова по повод на издаденото от КЗП наказателно постановление за налагане на г‑жа Каменова на административни наказания „глоба“, поради това че във връзка с публикувани […]

Агенцията за бежанците може да разгледа по същество молба за международна закрила без да се произнесе предварително относно компетентността си по Регламент Дъблин III

Решение от 4 октомври 2018 г., Fathi, C‑56/17, EU:C:2018:803   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град (България) в рамките на спор между г-н Бахтияр Фатхи и председателя на Държавната агенция за бежанците („ДАБ“) по повод отхвърляне на молба за международна закрила. Г-н Фатфи е ирански гражданин от кюрдски произход, който на 1 март 2016г. […]

Правото на ЕС не допуска данъчните органи да прилагат ДОПК така, че дадено лице да бъде задължено да плати лихви върху несъществуващо задължение, макар доказателствата за липсата на задължението да са представени извън срок

 Решение от 25 юли 2018 г., ТТЛ, C‑553/16, EU:C:2018:604   Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд (България) в рамките на спор между „ТТЛ“ ЕООД и директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (наричан по-нататък „ответният административен орган“) по повод плащане от „ТТЛ“ ЕООД на невъзстановяеми лихви за забава поради неизпълнение на задължението му да […]

Лице, търсещо закрила в ЕС, което има регистрация от орган за закрила на ООН, може да получи такава закрила при определени условия. При съдебния контрол следва да се вземат предвид и новонастъпилите обстоятелства

Решение от 25 юли 2018 г., Алхето, C‑585/16, EU:C:2018:584   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Административен съд София-град, отправено в рамките на спор между г‑жа Серин Алхето и заместник-председателя на Държавната агенция за бежанците („ДАБ“) по повод отхвърлянето от последния на молбата за международна закрила, подадена от г‑жа Алхето. Административен съд София-град иска от […]

Директива 2008/94 допуска национална уредба, която не гарантира вземания от трудови правоотношения, които са прекратени повече от три месеца преди вписването в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност на работодателя

Решение от 25 юли 2018 г., Гиго, C-338/17, EU:C:2018:605   Преюдициалното запитването е отправено от Върховния административен съд в рамките на спор между г‑жа Виржини Мари Габриел Гиго и Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите (ФГВРС) по повод отказ да се гарантира плащането на дължими вземания от трудово правоотношение. Запитването се отнася до тълкуването […]

Санкция за недеклариран внос на пари в брой в ЕС, която предвижда едновременното отнемане на парите и налагането на наказание лишаване от свобода до шест години или глоба в двойния размер на предмета на престъплението, не съответства на правото на ЕС

  Определение от 12 юли 2018 г., Pinzaru и Cirstinoiu, C-707/17, EU:C:2018:574   Преюдициалното запитване е отправено от Районен съд – Свиленград в хода на наказателно производство, образувано срещу г-жа Даниела Пинзару и г-н Роберт-Андрей Черистиниу за недеклариране на пари в брой, пренасяни от тях при влизане от Турция. Запитването се отнася до тълкуването на […]

Държава членка може да откаже предоставянето на одобрена с решение на Комисията държавна помощ на лице, което има публични задължения по националния закон

Определение от 30 май 2018 г., Янчев, C‑481/17, непубликувано, EU:C:2018:352   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Административен съд Велико Търново, отправено в рамките на спор между г‑н Янчев, земеделски производител, и Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите във връзка с издаден […]

СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ

Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Ахмедбекова и Ахмедбеков, C‑652/16, EU:C:2018:514 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на производство за отмяна, заведено от г‑жа Ахмедбекова срещу административния акт, с който българските власти са отхвърлили молбата ѝ за международна закрила. На 16 декември 2012 г. г‑жа Ахмедбекова и семейството ѝ напускат […]

Разпоредбата на чл.12, пар.1, буква а) (изключване от кръга на бежанците) от Директива 2011/95 относно единния статут на бежанците има директен ефект и националният съд може да я приложи, независимо че страната не се е позовала изрично на тази разпоредба

  Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:327 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на производство за отмяна, заведено от г‑жа Алхето срещу административен акт, с който българските власти са отхвърлили молбата ѝ за международна закрила. Г‑жа Серин Ауад Алхето, жалбоподател в главното производство, е лице без гражданство […]

Несвоевременното установяване на неналичност на депозити в Корпоративна търговска банка представлява достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза, което може да доведе до отговорност на държавата

  Заключение на генералния адвокат Kokott по дело Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:412   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на производство по предявен от г-н Кантарев иск срещу Българска народна банка (БНБ) за изплащане на обезщетение за забавено изплащане на депозитите му. В настоящия случай, поради проблеми с ликвидността на Корпоративна търговска […]

Критерии за определяне като търговска на дейността по публикуване на обяви за продажба на стоки на онлайн платформа за продажба по смисъла на правото за защита на потребителите

Заключение на генералния адвокат Szpunar по дело Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:378 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между г‑жа Евелина Каменова и Комисията за защита на потребителите (КЗП) по повод съставен акт за установяване на административно нарушение. В него се констатира, че г‑жа Каменова е извършила нарушение поради неспазване на […]

СЪДЪТ НА ЕС НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН ДА ТЪЛКУВА ДИРЕКТИВАТА ЗА ДДС ВЪВ ВРЪЗКА С ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ ПРЕДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС

Решение от 27 юни 2018 г., Варна Холидейс, C‑364/17, EU:C:2018:500 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между „Варна холидейс“ ЕООД и Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите относно корекцията на ползван данъчен кредит за данъка върху добавената стойност, платен от […]

ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛ.369 НПК (ПРЕДХОДНА РЕДАКЦИЯ) ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ОТ СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВОТО НА ЕС ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C‑612/15, EU:C:2018:392   Преюдициалното запитване е отправено от Специализирания наказателен съд в рамките на наказателно производство срещу 8 митнически служители от митницата в Свиленград. Те са обвинени, че в периода от 1 април 2011 г. до 2 май 2012 г. са участвали в организирана престъпна група, като […]

Искането на дядото и бабата да им бъде предоставено право на лични отношения с техните внуци попада в приложното поле на Регламент № 2201/2003

  Решение от 31 май 2018 г., Вълчева, C‑335/17, EU:C:2018:359   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния касационен съд на България в рамките на спор между г‑жа Нели Вълчева, която пребивава в България и нейния бивш зет г‑н Георгиос Бабанаракис, който пребивава в Гърция, относно правото на лични отношения на г‑жа Вълчева с нейния внук. Преюдициалното запитване се отнася […]

България е нарушила Директивата за птиците като не е класифицирала Рила планина като специална защитена зона

  Решение от 26 април 2018 г., Комисия/България, C‑97/17, EU:C:2018:285   Производството пред Съда на ЕС е на основание член 258 ДФЕС с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения от страна на Република България. Европейската комисия иска от Съда да установи, че като не е обявила за специална защитена зона (СЗЗ) цялото орнитологично важно […]

Нови предизвикателства пред българския наказателен процес след преюдициално заключение на Съда на ЕС по делото Колев

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C‑612/15, EU:C:2018:392   Иво Хинов[1] Преюдициалното заключение на Съда на ЕС по делото Колев[2] С-612/15), постановено въз основа на българско запитване, поставя наказателното ни правосъдие на кръстопът – то може да поеме към прилагането на по-ефективни и адекватни наказателно-процесуални правила относно отстраняване на съществените процесуални нарушения или...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

СЛУЖБАТА ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ЕС СЛЕДВА ДА РАЗГЛЕДА ОТНОВО ИСКАНЕТО НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА МАРКАТА MOBILE.DE ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С АВТОМОБИЛИ

Решение от 28 февруари 2018 г., mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P   Решението на Съда е постановено по жалба на mobile.de GmbH срещу решение на Общия съд на ЕС от 12 май 2016 г. (по дела T‑322/14 и T‑325/14), с което същият е отхвърлил двете му жалби за отмяна на решенията на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за […]