Category archives for Българските дела пред СЕС

СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ

Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Ахмедбекова и Ахмедбеков, C‑652/16, EU:C:2018:514 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на производство за отмяна, заведено от г‑жа Ахмедбекова срещу административния акт, с който българските власти са отхвърлили молбата ѝ за международна закрила. На 16 декември 2012 г. г‑жа Ахмедбекова и семейството ѝ напускат […]

Разпоредбата на чл.12, пар.1, буква а) (изключване от кръга на бежанците) от Директива 2011/95 относно единния статут на бежанците има директен ефект и националният съд може да я приложи, независимо че страната не се е позовала изрично на тази разпоредба

  Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:327 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на производство за отмяна, заведено от г‑жа Алхето срещу административен акт, с който българските власти са отхвърлили молбата ѝ за международна закрила. Г‑жа Серин Ауад Алхето, жалбоподател в главното производство, е лице без гражданство […]

Несвоевременното установяване на неналичност на депозити в Корпоративна търговска банка представлява достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза, което може да доведе до отговорност на държавата

  Заключение на генералния адвокат Kokott по дело Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:412   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на производство по предявен от г-н Кантарев иск срещу Българска народна банка (БНБ) за изплащане на обезщетение за забавено изплащане на депозитите му. В настоящия случай, поради проблеми с ликвидността на Корпоративна търговска […]

Критерии за определяне като търговска на дейността по публикуване на обяви за продажба на стоки на онлайн платформа за продажба по смисъла на правото за защита на потребителите

Заключение на генералния адвокат Szpunar по дело Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:378 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между г‑жа Евелина Каменова и Комисията за защита на потребителите (КЗП) по повод съставен акт за установяване на административно нарушение. В него се констатира, че г‑жа Каменова е извършила нарушение поради неспазване на […]

СЪДЪТ НА ЕС НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН ДА ТЪЛКУВА ДИРЕКТИВАТА ЗА ДДС ВЪВ ВРЪЗКА С ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ ПРЕДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС

Решение от 27 юни 2018 г., Варна Холидейс, C‑364/17, EU:C:2018:500 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между „Варна холидейс“ ЕООД и Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите относно корекцията на ползван данъчен кредит за данъка върху добавената стойност, платен от […]

ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛ.369 НПК (ПРЕДХОДНА РЕДАКЦИЯ) ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ОТ СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВОТО НА ЕС ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C‑612/15, EU:C:2018:392   Преюдициалното запитване е отправено от Специализирания наказателен съд в рамките на наказателно производство срещу 8 митнически служители от митницата в Свиленград. Те са обвинени, че в периода от 1 април 2011 г. до 2 май 2012 г. са участвали в организирана престъпна група, като […]

Искането на дядото и бабата да им бъде предоставено право на лични отношения с техните внуци попада в приложното поле на Регламент № 2201/2003

  Решение от 31 май 2018 г., Вълчева, C‑335/17, EU:C:2018:359   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния касационен съд на България в рамките на спор между г‑жа Нели Вълчева, която пребивава в България и нейния бивш зет г‑н Георгиос Бабанаракис, който пребивава в Гърция, относно правото на лични отношения на г‑жа Вълчева с нейния внук. Преюдициалното запитване се отнася […]

България е нарушила Директивата за птиците като не е класифицирала Рила планина като специална защитена зона

  Решение от 26 април 2018 г., Комисия/България, C‑97/17, EU:C:2018:285   Производството пред Съда на ЕС е на основание член 258 ДФЕС с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения от страна на Република България. Европейската комисия иска от Съда да установи, че като не е обявила за специална защитена зона (СЗЗ) цялото орнитологично важно […]

Нови предизвикателства пред българския наказателен процес след преюдициално заключение на Съда на ЕС по делото Колев

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C‑612/15, EU:C:2018:392   Иво Хинов[1] Преюдициалното заключение на Съда на ЕС по делото Колев[2] С-612/15), постановено въз основа на българско запитване, поставя наказателното ни правосъдие на кръстопът – то може да поеме към прилагането на по-ефективни и адекватни наказателно-процесуални правила относно отстраняване на съществените процесуални нарушения или...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

СЛУЖБАТА ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ЕС СЛЕДВА ДА РАЗГЛЕДА ОТНОВО ИСКАНЕТО НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА МАРКАТА MOBILE.DE ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С АВТОМОБИЛИ

Решение от 28 февруари 2018 г., mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P   Решението на Съда е постановено по жалба на mobile.de GmbH срещу решение на Общия съд на ЕС от 12 май 2016 г. (по дела T‑322/14 и T‑325/14), с което същият е отхвърлил двете му жалби за отмяна на решенията на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за […]

СЪДЪТ НА ЕС ПОСТАНОВИ ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗАПИТВАНЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД В РАМКИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС, ЗАВЕДЕНО СРЕЩУ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

Решение от 28 февруари 2018 г., ZPT, C‑518/16, EU:C:2018:126     Преюдициалното запитване е отправено от Софийски градски съд (СГС) в рамките на спор между „ЗПТ“ АД, от една страна, и Народното събрание на Република България, Върховния административен съд (ВАС) и Националната агенция за приходите (НАП), от друга, по повод на искане за обезщетение поради допуснато […]

КРИТЕРИИТЕ ОТ ПРАВОТО НА ЕС ЗА КЛАСИРАНЕ НА ДАДЕНА СТОКА КАТО ГАЗЬОЛ

Решение от 22 февруари 2018 г., Сакса, C‑185/17, EU:C:2018:108     Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между Митница Варна и „Сакса“ ООД по повод на тарифното класиране по Комбинираната номенклатура (КН)[1] на декларирано от това дружество минерално масло. Преюдициалното запитване се отнася до валидността, от гледна точка на член 35 […]

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ № 2201/2003 СЪД НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, СЕЗИРАН С МОЛБА ЗА РАЗВОД МЕЖДУ ДВАМА СЪПРУЗИ, КОИТО СА ГРАЖДАНИ НА ТАЗИ ДЪРЖАВА, НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ОТНОСНО ПРАВОТО НА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, КОГАТО ОБИЧАЙНОТО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЕТЕТО ИМ Е В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Определение от 16 януари 2018 г., PM, C‑604/17, непубликувано, EU:C:2018:10   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния касационен съд на Република България в рамките на спор между двама съпрузи в процес на развод относно определяне правото на упражняване на родителските права, на мерките за лични отношения и заплащането на издръжка на роденото от брака им дете. […]

НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ БИ МОГЛА ДА ОГРАНИЧИ КОНКУРЕНЦИЯТА В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Решение на Съда от 23 ноември 2017 г., ЧЕЗ Електро България, С-427/16 и С-428/16, EU:C:2017:890     Преюдициалните запитвания по двете съединени дела се отнасят до тълкуването на член 56, параграф 1 и член 101, параграф 1 ДФЕС, както и на Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване […]

ПРИНЦИПИТЕ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ И НА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА НА ДДС НЕ ДОПУСКАТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ДА ОТКАЖЕ ПРИСПАДАНЕ НА ГРЕШНО НАЧИСЛЕН И ПЛАТЕН ДДС, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД ПРИКЛЮЧИЛО РЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Определение от 23 ноември 2017 г., Джиосайкъл България, C‑314/17, EU:C:2017:901   Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд и се отнася до тълкуването на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., […]

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ПРАВИЛАТА ПО КОНВЕНЦИЯТА ТИР И РАЗПОРЕДБИТЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОДЕКС НА СЪЮЗА

Решение от 22 ноември 2017 г., АЕБТРИ, C‑224/16, EU:C:2017:880     Преюдициално запитване е отправено от Върховен административен съд (ВАС) в рамките на спор между Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ), гарантираща асоциация и Началника на Митница Бургас (като правоприемник на Митница Свиленград) относно постановление за принудително събиране на публични държавни вземания […]

ЗДДС НЕ НАРУШАВА ДИРЕКТИВА 2006/112 КАТО НЕ ДОПУСКА ОСВОБОДЕНО ПО ТОЗИ ЗАКОН ЛИЦЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА ПРИСПАДА ДДС ЗА УСЛУГИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ УСТАНОВЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ЛИЦА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДОСТАВКИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Решение от 15 ноември 2017 г., Ентъртеймънт България Систем, C‑507/16, EU:C:2017:864   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на спор между „Ентъртеймънт България Систем“ ЕООД („ЕБС“) и директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София по повод на ревизионен акт, с който са установени задължения на това предприятие за плащане на […]

ДОПУСТИМО Е ОГРАНИЧАВАНЕТО НА БРОЯ НА ЛИЦЕНЗИАНТИТЕ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Решение от 26 октомври 2017 г., Българска енергийна борса, C‑347/16, EU:C:2017:816   Запитването е отправено Административен съд София-град в рамките на спор между „Българска енергийна борса“ АД (БЕБ) и Комисията за енергийно и водно регулиране (наричана по-нататък „КЕВР“) относно отказа на последната да издаде на БЕБ лицензия за пренос на електрическа енергия, координатор на балансираща група […]

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ПРАВИЛАТА ПО КОНВЕНЦИЯТА ТИР И РАЗПОРЕДБИТЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОДЕКС НА СЪЮЗА

Заключение на генералния адвокат Бобек по дело Aebtri, C‑224/16     На 5 юли 2017 година, Генералният адвокат в Съда на ЕС Бобек представи заключението си по дело Aebtri, C‑224/16. Делото пред Съда на ЕС е образувано по преюдициално запитване от Върховния административен съд (ВАС) в рамките на спор между Асоциацията на българските предприятия за […]

ЗАДЪЛЖEНИЕТО ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДДС НА ДРУЖЕСТВО В ПРОЦЕС НА ПРИНУДИТЕЛНА ЛИКВИДАЦИЯ, ПРОДЪЛЖАВАЩО ДА ИЗВЪРША ДЕЙНОСТ, ПРОТИВОРЕЧИ НА ДИРЕКТИВА 2006/112

Решение от 9 ноември 2017 г., Уинд Иновейшън 1, C‑552/16, EU:C:2017:849   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на спор между „Уинд Иновейшън 1“ ЕООД и директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ относно акта за дерегистрация на това дружество по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). „Уинд Иновейшън“ е дружество […]

ПРИСЪДА, ПОСТАНОВЕНА В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, СЛЕДВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД В ХОДА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩО НАКАЗАНИЕ

Решение от 21 септември 2017 г., Бeшков, C‑171/16, EU:C:2017:710   Преюдициалното запитване е отправено от Районен съд София (СРС) в рамките на производство по повод на отправено от г‑н Траян Бешков искане за вземане предвид на предишна осъдителна присъда, постановена срещу него от съд на друга държава членка. С влязла в сила присъда от 13 декември 2010 […]

СЪЩЕСТВУВА ПРАВО ЗА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС ЗА ПОЛУЧЕНА ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, СЪСТОЯЩИ СЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО ИЛИ ПОДОБРЯВАНЕТО НА ОБЕКТ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ, КОГАТО ПОСЛЕДНОТО ПОЛУЧАВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО РЕЗУЛТАТА ОТ ТЕЗИ УСЛУГИ

Решение от 14 септември 2017 г., Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C‑132/16, EU:C:2017:683   Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд във връзка с тълкуването на отделни разпоредби относно правото на приспадане от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС), в рамките на съдебен спор между Директора […]

СПОР ОТНОСНО ДЕЛБА НА ДВИЖИМА ВЕЩ, ПРИДОБИТА ПО ВРЕМЕ НА БРАКА НЕ ПОПАДА В ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА РЕГЛАМЕНТ №1215/2012

Определение от 14 юни 2017 г., Илиев, C‑67/17, EU:C:2017:459   Преюдициалното запитване е отправено от Районен съд-Варна в рамките на спор между г‑н Тодор Илиев и г‑жа Благовеста Илиева по повод на делбата на лек автомобил след прекратяване на брака им.  Въпреки че г‑н Илиев и г‑жа Илиева имат регистрирани постоянни адреси в България, запитващата юрисдикция посочва, че обичайното им […]

ПРАВОТО ЗА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС Е НАЛИЦЕ САМО ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРЯКА И НЕПОСРЕДСТВЕНА ВРЪЗКА МЕЖДУ СЪОТВЕТНАТА ДОСТАВКА И ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОБЛАГАЕМИ СДЕЛКИ НА ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

Заключение на генералния адвокат Kokott от 6 април 2017 по дело C‑132/16, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments     Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд на Република България във връзка с тълкуването на чл. 26, параграф 1, буква б), чл. 168, буква а) и чл. 176 от Директива 2006/112/ЕО на […]

ВЗЕМАНЕ ПРЕДВИД НА ПРИСЪДИ, ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, В ХОДА НА НОВООБРАЗУВАНО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ, СПОРЕД РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/675/ПВР И БЪЛГАРСКИЯТ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Заключение на генералния адвокат Bot от 17 май 2017 година по дело C‑171/16, Бешков   Заключението на Генералния адвокат Bot е представено в рамките на производство по чл. 267 от Договора за функциониране на Европейския съюз по преюдициално запитване, отправено от Районен съд София (СРС) с определение от 24 март 2016 година. СРС иска от […]